Βασικές καταστατικές Αρχές του Hellenic Anti-Corruption Organization

Ο Ελληνικός Οργανισμός κατά της Διαφθοράς ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2016 και αντλεί το πλαίσιο του
από τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία του είναι η Αστική και Ποινική Συνθήκη της Ομάδας Κρατών Μελών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) και η Συνθήκη κατά της Διαφθοράς του ΟΗΕ (UNCAC).
Για να υλοποιήσει τους καταστατικούς του σκοπούς ο Οργανισμός έχει ως αφετηρία τα δικαιώματα του ατόμου ως αυτά έχουν αποτυπωθεί στην Διεθνή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σκοπός του Οργανισμού είναι να παρέχει νομική προστασία στους Whistleblowers (μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος) σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec (2014)/7, τον ρόλο των οποίων αναγνωρίζει ως καταλυτικό στην αποκάλυψη φαινομένων διαφθοράς.
Εν κατακλείδι ο Οργανισμός αποσκοπεί στην συμμόρφωση της Ελλάδας με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις ως αυτές αποτυπώνονται και στις εκθέσεις αξιολόγησης της Ομάδας Κρατών Μελών για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς GRECO.